CoinEx | DeFi Land: Nền tảng trò chơi đa chuỗi. Có thể trở thành Axie tiếp theo trong Hệ sinh thái Solana không?

Solana Hackathon năm 2021 thu hút hơn 13.000 nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới. Các đội tham gia nổi bật trong số 350 dự…

CoinEx Việt Nam

CoinEx được thành lập vào năm 2017, là một sàn giao dịch chuyên sâu vào cung cấp dịch vụ giao dịch cho các bạn trader.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store